Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenie rentowe w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową przysługuje ubezpieczonemu, bez względu na jego wiek, który stał się niezdolny do pracy oraz posiada decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową może być pobierania w zbiegu z emeryturą wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku stosuje się zasadę, że:

  1. pobiera się pełną emeryturę i połowę renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową;
  2. pobiera się pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową i połowę emerytury;

– w zależności, który wariant jest korzystniejszy dla świadczeniobiorcy.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nadto będziemy wymagać dostarczenia:

  1. wypełnionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, wywiadu zawodowego na formularzu OL-9 (dokument ważny jest 30 dni od dnia jego wypisania);
  2. decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydanej przez inspektora sanitarnego, albo pełnomocnictwa do reprezentowania Twoich interesów przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?
  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych
PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.