Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Przeliczenie Emerytury Górniczej Zaliczenie Specjalisty do Drużyny Ratowniczej Przelicznik 1,8

Przeliczenie emerytury górniczej dla pracownika dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu kopalń, który przed dniem 30 czerwca 2017 roku wchodził w skład drużyny ratowniczej w charakterze specjalisty nastąpiło z zastosowaniem przelicznika 1,8 w miejsce przelicznika 1,5 (zwykła praca pod ziemią) dla wszystkich przepracowanych miesięcy, w których górnik posiadał co najmniej połowę dniówek zjazdowych pod ziemię. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił wyrównanie za swój błąd w wysokości 17 696,87 złotych brutto. Emerytura została podwyższona o kwotę 480,00 złotych brutto miesięcznie.

Zaliczenie specjalisty do drużyny ratowniczej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 12 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 838 ze zmianami), które obowiązywało do dnia 30 czerwca 2017roku specjalista wchodził w skład drużyny ratowniczej.

Artykuł 50d ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje, że przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz w kopalniach siarki lub węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym następujące okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego:

1) w przodkach bezpośrednio przy urabianiu, ładowaniu i zwałowaniu urobku oraz przy innych pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiających, ładujących, transportujących i zwałujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i robotach szybowych;
2) w drużynach ratowniczych.

Zgodnie z ust. 2 okresy pracy wymienione w ust. 1 pkt 2 (w drużynie ratowniczej) zalicza się w wymiarze półtorakrotnym również tym pracownikom dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, którzy pracują przez co najmniej połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, w kopalniach siarki lub w kopalniach węgla brunatnego.

Wymiar półtorakrotny oznacza zaliczenie okresu pracy górniczej do przelicznika 1,8.

Specjalista drużyny ratowniczej z przelicznikiem 1,8

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił zaliczenia okresów pracy górniczej z przelicznikiem 1,8 pracownikowi dozoru ruchu lub kierownictwa ruchu kopalń, który wchodził w skład drużyny ratowniczej w charakterze specjalisty oraz posiadał co najmniej połowę dniówek zjazdowych pod ziemię w miesiącu. ZUS błędnie zaliczył powyższą pracę do przelicznika 1,5 co skutkowało zaniżeniem świadczenia emerytalnego w wysokości ok. 480,00 złotych brutto.

Organ rentowy nie uznawał wyżej wymienionego rozporządzenia, wskazując, że jego zdaniem należy stosować aktualne rozporządzenie, w którym specjalista nie wchodzi już w skład drużyny ratowniczej. Taka interpretacja prawa była niekorzystna dla pracownika oraz prowadziła do zakłamywania historii.

Poprzez działanie pełnomocnika wyegzekwowano w ZUS zaliczenie wszystkich okresów, w których górnik spełniał warunki, do zaliczenia wymiaru półtorakrotnego, co skutkowało wydaniem decyzji o przeliczeniu emerytury oraz wypłatę wyrównania w wysokości 17 696,87 złotych brutto i podwyższeniem świadczenia emerytalnego o kwotę 480,00 złotych brutto miesięcznie.

decyzja o zaliczeniu specjalisty do drużyny ratowniczej emerytura górnicza przelicznik 1,8
decyzja o zaliczeniu specjalisty do drużyny ratowniczej emerytura górnicza przelicznik 1,8

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://kancelariaszczodry.pl
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiających prawa do emerytur w wieku niższym niż wiek powszechny.