Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Renta rodzinna po emerycie, renciście lub ubezpieczonym

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Świadczenie to przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Za podmioty uprawnione do renty rodzinnej uznaje się przede wszystkim dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; małżonka (wdowa lub wdowiec) oraz rodziców.

Pełny katalog osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym wyszczególniony został w art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do renty rodzinnej.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie zmarłego u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nadto będziemy wymagać dostarczenia:

  1. aktu zgonu;
  2. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (akty urodzenia / akt małżeństwa).
Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.