Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Renta z tytułu niezdolności do pracy na ogólny stan zdrowia

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenie rentowe w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy na ogólny stan zdrowia przysługuje ubezpieczonym, którzy są częściowo lub całkowicie niezdolni do pracy, posiadają wymagany okres składko i nieskładkowy, różny w zależności od wieku, kiedy powstała niezdolność do pracy.

Częściowa lub całkowita niezdolność do pracy musi również powstać w okresach wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba, która wnosi o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na ogólny stan zdrowia nie może mieć ustalonego prawa do emerytury, ani nie spełniać warunków do jej ustalenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na ogólny stan zdrowia.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nadto będziemy wymagać dostarczenia:

  1. wypełnionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, wywiadu zawodowego na formularzu OL-9 (dokument ważny jest 30 dni od dnia jego wypisania).
Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.